Karlskoga

Allmänt 2020

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 30 263
Antal födda 288
Antal döda 356
Födelsenetto – 68
Inflyttning 1 365
Utflyttning 1 420
Flyttningsnetto – 55
Befolkningsförändring 2020 – 118
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,3 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,9 20,1
Andel utrikes födda, procent 16,5 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021, procent 7,9 8,8
Ohälsotal, dagar per invånare 28,4 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 27 850 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 1 029 1 047
Rot-avdrag, miljoner kronor 31

Nyckeltal kommunen 2020

Resultat, kr/inv 6 247 4 699
Eget kapital, kr/inv 53 424 66 334
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 17,7 29,7
Kommunalskatt 2021 33:55 32:27
Förskola, kr/inv 6 798 7 907
Grundskola, kr/inv 12 128 13 242
Gymnasieskola, kr/inv 4 809 4 359
Äldreomsorg, kr/inv 16 059 13 033
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 183 1 486

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 15 november, 2021