Lekeberg

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 8 234
Antal födda 99
Antal döda 80
Födelsenetto 19
Inflyttning 518
Utflyttning 421
Flyttningsnetto 97
Befolkningsförändring 2019 + 118
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,7 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 21,0 20,0
Andel utrikes födda, procent 7,2 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 5,0 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 23,0 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 27 775 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 1 064 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 8,8

Nyckeltal kommunen 2019

Resultat, kr/inv 6 669 2 618
Eget kapital, kr/inv 40 727 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 21,6 28,1
Kommunalskatt 2020 33:98 32:28
Förskola, kr/inv 9 175 6 794
Grundskola, kr/inv 13 247 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 850 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 12 620 10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 795 1 329

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 14 oktober, 2020