Örebro

Allmänt 2020

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 156 381
Antal födda 1 824
Antal döda 1 295
Födelsenetto + 529
Inflyttning 8 156
Utflyttning 8 015
Flyttningsnetto + 141
Befolkningsförändring 2020 + 685
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,4 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 18,2 20,1
Andel utrikes födda, procent 19,1 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021, procent 9,7 8,8
Ohälsotal, dagar per invånare 21,0 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 26 883 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 839 1 047
Rot-avdrag, miljoner kronor 131

Nyckeltal kommunen 2019

Resultat, kr/inv 5 999 2 618
Eget kapital, kr/inv 71 295 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 26,5 28,1
Kommunalskatt 2021 32:90 32:27
Förskola, kr/inv 6 948 6 794
Grundskola, kr/inv 10 969 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 715 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 11 145 10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 633 1 329

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 3 juni, 2021