Viljan finns, men marknaden får styra

Byggandet är långt under behovet.

Behovet beräknas till 7 000 nya bostäder per år. Så mycket har inte byggts sedan början av 1990-talet.

Hälften av det nybyggda är nu hyresrätter.

2013–2015 var ungefär hälften av det nybyggda hyresrätter.

Det är fortfarande minus i Helsingborg och Malmö.

Under många år såldes ett stort antal hyres­rätter ut och ombildades till bostadsrätter. Samtidigt byggdes ytterst få nya hyreslägenheter.
Trots ökat byggande och minskade ombildningar på senare år har två av städerna ännu inte kommit ikapp med antal hyresrätter.

Enligt länsstyrelsen i Skåne behöver det byggas minst 7 000 bostäder varje år för att möta befolkningsökningen. Så högt har bostadsbyggandet inte varit sedan början av 1990-talet, när det fortfarande fanns statligt stöd till att bygga bostäder.

Nu är det marknaden som styr – och då är det kortsiktig lönsamhet, inte långsiktiga behov, som avgör vad och var det byggs.

Gott om byggbar mark

Länsstyrelsen i Skåne har inventerat kommunernas planberedskap och funnit att det sammantaget fanns obebyggda byggrätter för 26 000 bostäder, varav 14 500 i flerbostadshus, i Skåne 2014. Det är detaljplaner som vunnit laga kraft.

I en annan rapport frågade man byggherrar och kommuner varför byggrätterna inte användes. Vanligaste svaret var att byggherrarna hade haft svårt att sälja eller få hyresgäster till de bostäder som planerats.

Den tänkta målgruppen – äldre villasäljare – har råd men inte vilja att betala så mycket mer för ett bekvämare boende.

Mer lönsamma byggen på annat håll

I länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2016 har bilden förändrats något. Efterfrågan har ökat så att fler vill bygga – men nu uppstår i stället konkurrens med andra, ännu mer lönsamma projekt som de stora byggföretagen kan ta åt sig i till exempel Stockholmsregionen.

Kommunerna har fortfarande problem med byggrätter som inte används, men har lärt av det. Numera är det fler som sätter tidsgränser, lägger in regler om återköp eller vite i nyare avtal.

Allmännyttan viktigt verktyg

En uppgift som åter blir central för de allmännyttiga, kommunala bostadsföretagen är att bygga bostäder för människor med normala inkomster.

Många av de allmännyttiga företagen har låtit sig hämmas av nya statsstöds- och bokföringsregler, vilket lett till att de antingen inte vågat bygga alls – eller har byggt dyra bostäder i centrala lägen, precis som privata byggherrar. Men experterna i forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan (Sabo 2015) slår fast att de då varit onödigt försiktiga; handlingsutrymmet är stort.

Inget hindrar allmännyttiga bostadsföretag – eller privata – från att räkna på sina investeringar mer långsiktigt och i ett större sammanhang.

Källor:
Planberedskap i Skåne, uppdaterad 2015 (pdf 174 sid)
Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016 (pdf 38 sid)

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017