Bristen håller i sig – men också byggandet

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland. Vingåker besvarade inte enkäten 2022.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2022, liksom flera år före det, bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder.

Trosa rapporterar dock att det råder balans utanför centralorten.

Billigare bostäder behövs

För första gången ställde Boverket 2022 frågan till kommuner som uppger underskott på bostäder vad de tror bristen beror på.

Nyköping, Oxelösund, Flen och Eskilstuna svarade att det råder brist på bostäder med rimliga boendekostnader.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen, med starkt inflöde från Stockholms län.

Men 2017 brakade byggboomen loss – sedan dess har över 8 000 bostäder byggts i länet. Och byggtakten ser ut att hålla i sig: cirka 2 200 bostäder påbörjades år 2021.

Även kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan) pekar åt samma håll. Enligt den kommer ett par tusen bostäder per år att påbörjas både 2022 och 2023.

Kriget ökar osäkerheten

Dock bör man ha i minnet att enkäten besvarades innan kriget i Ukraina bröt ut. Sedan dess har priserna på byggmaterial skjutit i höjden och osäkerheten ökat på flera sätt.

Byggboom i Eskilstuna

Framför allt Eskilstuna har länge släpat efter med byggandet. Men 2018 tog det fart, och nu förväntar sig alltså kommunen att totalt 1 500 bostäder ska byggstartas under de närmaste två åren. Det är en nivå som i så fall väl matchar Boverkets bedömning av behovet av nya bostäder.

Nyköping och Katrineholm växer

Nyköping är en kommun som växer starkt, och även har byggt flitigt. 2022–2023 tror man att ytterligare 1 600 bostäder kommer att påbörjas, och även i Katrineholm är ett stort antal bostäder på gång.

Den likaledes kraftigt växande kommunen Trosa fortsätter bygga i hög takt i förhållande till sin folkmängd.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2022–2023
  Förväntat byggande 20221   Förväntat byggande 20231 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 70 830 900 110 490 600 1 500 12 % 88 %
Flen 10 16 26 10 76 86 112 18 % 82 %
Gnesta 10 0 10 10 40 50 60 33 % 67 %
Katrineholm 50 291 341 93 330 423 764 19 % 81 %
Nyköping 90 753 843 90 723 813 1 656 11 % 89 %
Oxelösund 25 78 103 30 135 165 268 21 % 79 %
Strängnäs 68 194 262 122 190 312 574 33 % 67 %
Trosa 62 169 231 64 180 244 475 27 % 73 %
Vingåker
Södermanland 385 2 331 2 716 529 2 164 2 693 5 409 17 % 83 %
Riket 2 11 277 74 546 85 823 12 926 78 433 91 359 177 182 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2022.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2022 och 2023. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka 80 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. Obs att enkäten 2022 besvarades före Rysslands invasion av Ukraina.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2022 svarade 204 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 14 överskott. Sex avstod från att svara.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Överskott på bostadsmarknaden innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet har överskott.

Senast uppdaterad: 14 juni, 2022