Brist i hela länet – men stora planer

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2019, liksom flera år i rad, bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder – och ingen av dem tror att det har lättat om tre år heller.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Det har lett till en skriande brist på framför allt hyresrätter, med hyror som ungdomar och nyanlända kan klara av. Även äldre som vill flytta till bekvämare boende har svårt att hitta tillgängliga och prisvärda bostäder.

Mycket nytt på gång

Men nu har byggboomen brakat loss: 2017 blev 1 200 nya bostäder klara i länet, och 2018 mer än 1 800. Dessutom påbörjades 1 900 bostäder under 2018.

Ska man tro kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan) kommer ett par tusen bostäder per år att påbörjas även 2019 och 2020.

Byggboom i Eskilstuna

Framför allt Eskilstuna, en kommun som växer med över 1 000 personer per år, har länge släpat efter med byggandet. Bara ett par hundra bostäder per år har byggts. Men 2018 blev över 600 klara, och ytterligare cirka 750 påbörjades. Nu förväntar sig alltså kommunen att ytterligare totalt 1 600 bostäder ska byggstartas i Eskilstuna under de närmaste två åren.

Mindre kommuner bygger mer

Precis som tidigare år är aktiviteten hög i flera av de mindre kommunerna. I Nyköping tror man att över 1 000 bostäder ska byggstartas de närmaste två åren, och Trosa, som länge byggt mycket i förhållande till sitt invånarantal, fortsätter att lägga ribban högt.

I Strängnäs, Katrineholm och Gnesta förväntas också många byggstarter under 2019 och 2020.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2019–2020
  Förväntat byggande 20191   Förväntat byggande 20201 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 100 792 892 100 602 702 1 594 13 % 87 %
Flen 5 89 94 5 25 30 124 8 % 92 %
Gnesta 23 113 136 23 40 63 199 23 % 77 %
Katrineholm 41 160 201 36 280 316 517 15 % 85 %
Nyköping 140 423 563 140 445 585 1 148 24 % 76 %
Oxelösund 0 6 6 0 30 30 36 0 % 100 %
Strängnäs 127 102 229 140 71 211 440 61 % 39 %
Trosa 22 220 242 40 116 156 398 16 % 84 %
Vingåker 10 0 10 10 0 10 20 100 % 0 %
Södermanland 468 1 905
2 373
494 1 609 2 103 4 476 21 % 79 %
Riket 2 11 313 64 422 75 735 11 398 73 805 85 203 160 938 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2019.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2019 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 46 rapporterade balans, och 4 överskott.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 19 november, 2019