Bristen håller i sig – men också byggandet

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2020, liksom flera år i rad, bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder – och ingen av dem tror att det har lättat om tre år heller.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Det har lett till en skriande brist på framför allt hyresrätter, med hyror som ungdomar och nyanlända kan klara av. Även äldre som vill flytta till bekvämare boende har svårt att hitta tillgängliga och prisvärda bostäder.

Mycket nytt på gång

Men 2017 brakade byggboomen loss – sedan dess har 4 300 bostäder byggts i länet. Och byggtakten ser ut att hålla i sig: 1 800 bostäder påbörjades under 2019, och cirka 2 000 år 2020.

Även kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan) pekar åt samma håll. Enligt den ska ett par tusen bostäder per år påbörjas både 2020 och 2021.

Byggboom i Eskilstuna

Framför allt Eskilstuna har länge släpat efter med byggandet. Men 2018 tog det fart, och nu förväntar sig alltså kommunen att totalt 1 400 bostäder ska byggstartas under de närmaste två åren. Det är en nivå som i så fall väl matchar Boverkets bedömning av behovet av nya bostäder.

Nyköping och Katrineholm växer

Nyköping är en kommun som växer starkt, och även har byggt flitigt. 2020–2021 tror man att ytterligare 850 bostäder kommer att påbörjas. I Katrineholm väntas cirka 500 bostäder byggstartas.

Planerna väl spridda

Över huvud taget förväntas ett starkt byggande i de flesta av länets kommuner. Även de med minskande befolkning, som Flen och Vingåker, tror på byggande i slutet av perioden.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2020–2021
  Förväntat byggande 20201   Förväntat byggande 20211 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 75 708 783 75 583 658 1 441 10 % 90 %
Flen 10 0 10 10 170 180 190 11 % 89 %
Gnesta 15 0 15 15 0 15 30 100 % 0 %
Katrineholm 60 119 179 77 245 322 501 27 % 73 %
Nyköping 90 320 410 73 375 448 858 19 % 81 %
Oxelösund 26 149 175 25 60 85 260 20 % 80 %
Strängnäs 53 224 277 44 211 255 532 18 % 82 %
Trosa 27 119 146 46 93 139 285 26 % 74 %
Vingåker 10 14 24 10 110 120 144 14 % 86 %
Södermanland 366 1 653 2 019 375 1 847 2 222 4 241 17 % 83 %
Riket 2 11 094 63 502 74 596 11 375 69 260 80 635 155 231 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2019.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. 2018 och 2019 påbörjades i genomsnitt 64 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. I år bör man dessutom ha i åtanke att kommunernas svar lämnades in i januari, innan coronakrisen var ett faktum.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2019 svarade 212 av 286 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 8 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 19 februari, 2021