Eskilstuna

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 106 859
Antal födda 1 207
Antal döda 956
Födelsenetto 251
Inflyttning 4 813
Utflyttning 4 140
Flyttningsnetto 673
Befolkningsförändring 2019 + 935
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,3 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 19,7 20,0
Andel utrikes födda, procent 26,2 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 13,5 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 26,0 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 25 550 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 676 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 72,2

Nyckeltal kommunen 2019

Resultat, kr/inv 1 998
2 618
Eget kapital, kr/inv 39 300
60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 16,2 28,1
Kommunalskatt 2020 32:85 32:28
Förskola, kr/inv 7 526
6 794
Grundskola, kr/inv 11 368
11 086
Gymnasieskola, kr/inv 4 161
4 014
Äldreomsorg, kr/inv 10 568
10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 2 551 1 329

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 26 september, 2020