Nyköping

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 57 633
Antal födda 600
Antal döda 623
Födelsenetto – 23
Inflyttning 3 157
Utflyttning 2 612
Flyttningsnetto + 545
Befolkningsförändring 2021 + 562
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,4 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 23,9 20,3
Andel utrikes födda, procent 16,3 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, procent 8,6 7,3
Ohälsotal, dagar per inv 25,8 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 28 500 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 112 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 63

Nyckeltal kommunen 2021

Resultat, kr/inv 3 106 6 481
Eget kapital, kr/inv 42 159 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 16,9 31,7
Kommunalskatt 2023 32:25 32:23
Förskola, kr/inv 6 690 6 951
Grundskola, kr/inv 13 192 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 4 742 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 14 705 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 790 1 465

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 27 december, 2022