Strängnäs

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 36 544
Antal födda 330
Antal döda 347
Födelsenetto – 17
Inflyttning 2 458
Utflyttning 1 666
Flyttningsnetto 792
Befolkningsförändring 2019 + 783
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,3 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 22,5 20,0
Andel utrikes födda, procent 15,4 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 6,7 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 25,1 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 28 492 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 839 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 30,6

Nyckeltal kommunen 2018

Resultat, kr/inv 3 035
2 807
Eget kapital, kr/inv 27 632
59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 9,4 27,5
Kommunalskatt 2020 32:50 32:28
Förskola och fritids, kr/inv 6 751
8 317
Grundskola, kr/inv 10 867
10 792
Gymnasieskola, kr/inv 4 487
3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 16 399
17 279
Socialbidrag, kr/inv 1 056
1 311

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2020