In- och utflyttning ställer olika krav

Befolkningen har förändrats mer än bostäderna.

Befolkningen har förändrats mer än bostäderna. Det handlar inte bara om antal, utan också om att de ska passa ihop.

2015 tog bostadsbyggandet fart igen.

2015 startade byggboomen i Karlstad.

Sett över en längre tidsperiod är det stora saker som skett i Värmland. Flera kommuner har tappat en fjärdedel av sin befolkning sedan 1990. De kommunerna har också färre bostäder idag.

Bara Karlstadsregionen har haft en utveckling i närheten av riksgenomsnittet, både när det gäller bostäder och befolkning. Det är också där som merparten av länets bostadsbyggande skett.

Många rivningar

I kommunerna med minskande befolkning har det stora problemet varit tomma lägenheter.

Sammanlagt har drygt 3  000 hyreslägenheter rivits sedan 1989, merparten åren runt millennieskiftet.

Nu rapporterar åter ett par Värmlandskommuner att de har överskott på bostäder.

Konjunktur och bidrag påverkar

I början av 1990-talet byggdes många bostäder i hela landet, även i Värmland. Det var högkonjunktur, babyboom och bostadsbrist nästan överallt, även i små kommuner. Fortfarande fanns också statligt stöd till bostadsbyggande.

Men så kom krisen. Utflyttningen tog fart och bostadsbyggandet sjönk. Åren runt millennieskiftet var det som lägst.

2003–2006 kom en liten topp, delvis understödd av ett investeringsbidrag till hyreslägenheter som fanns de åren.

Sedan var byggandet extremt lågt igen – tills 2015, då trenden bröts.

LÄS MER: Siffrorna bakom bostadsbeståndet

Under perioden från 1990 till 2013 har SCB ändrat sitt sätt att beräkna och redovisa bostadsbeståndets storlek flera gånger.

Fram till 2009 utgick man från från Folk- och bostadsräkningen 1990 och kompletterade varje år med det som revs, byggdes nytt eller tillkom genom ombyggnad. 2010–2012 hämtade man i stället data från fastighetstaxeringsregistret, och från 2013 används lägenhetsregistret.

Ändringarna, som även gäller hur bostäderna kategoriseras, gör det svårt att jämföra utvecklingen över tid. Här har vi valt att rensa bort de uppenbara felkällor vi känner till, exempelvis bostäder som ”tillkommit” från ett år till ett annat enbart för att de nu räknas med i statistiken. Allt för att få en så rättvis bild som möjligt av hur antalet bostäder förändrats i jämförelse med befolkningsutvecklingen.

Den procentuella förändringen av antalet bostäder är alltså inte exakt, men stämmer ganska väl med verkligheten.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2022