Arvika

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 25 854
Antal födda 214
Antal döda 314
Födelsenetto – 100
Inflyttning 1 016
Utflyttning 999
Flyttningsnetto + 17
Befolkningsförändring 2021 – 78
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,0 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 26,8 20,3
Andel utrikes födda, procent 12,4 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, procent 5,8 7,3
Ohälsotal, dagar per invånare 32,4 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 27 783 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 919 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 24

Nyckeltal kommunen 2021

Resultat, kr/inv 9 829 6 481
Eget kapital, kr/inv 93 794 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 31,4 31,7
Kommunalskatt 2023 33:43 32:23
Förskola, kr/inv 7 326 6 951
Grundskola, kr/inv 14 088 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 4 984 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 18 951 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 330 1 465

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 29 december, 2022