Eda

Allmänt 2020

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 8 550
Antal födda 76
Antal döda 109
Födelsenetto – 33
Inflyttning 454
Utflyttning 437
Flyttningsnetto + 17
Befolkningsförändring 2020 – 14
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,7 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,7 20,1
Andel utrikes födda, procent 28,3 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021, procent 9,2 8,8
Ohälsotal, dagar per invånare 33,4 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 24 425 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 710 1 047
Rot-avdrag, miljoner kronor 6

Nyckeltal kommunen 2019

Resultat, kr/inv – 276 2 618
Eget kapital, kr/inv 48 156 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 26,3 28,1
Kommunalskatt 2021 33:95 32:27
Förskola, kr/inv 7 307 6 794
Grundskola, kr/inv 11 457 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 691 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 14 302 10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 239 1 329

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 3 juni, 2021