Forshaga

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 524
Antal födda 110
Antal döda 116
Födelsenetto – 6
Inflyttning 707
Utflyttning 673
Flyttningsnetto + 34
Befolkningsförändring 2019 + 25
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,4 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 23,2 20,1
Andel utrikes födda, procent 9,0 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 8,6 8,8
Ohälsotal, dagar per invånare 29,4 22,6
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 27 125 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 984 1 047
Rot-avdrag, miljoner kronor 11

Nyckeltal kommunen 2020

Resultat, kr/inv 2 867 4 699
Eget kapital, kr/inv 41 010 66 334
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 17,8 29,7
Kommunalskatt 2021 33:55 32:27
Förskola, kr/inv 7 976 7 907
Grundskola, kr/inv 13 970 13 242
Gymnasieskola, kr/inv 4 677 4 359
Äldreomsorg, kr/inv 14 662 13 033
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 1 370 1 486

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 14 november, 2021