Hammarö

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 16 765
Antal födda 158
Antal döda 137
Födelsenetto + 21
Inflyttning 872
Utflyttning 797
Flyttningsnetto + 75
Befolkningsförändring 2021 + 97
Andel av befolkn under 18 år, procent 25,8 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 20,0 20,3
Andel utrikes födda, procent 7,4 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, procent 4,4 7,3
Ohälsotal 2020, dagar per invånare 18,0 22,6
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 32 583 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 746 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 29

Nyckeltal kommunen 2021

Resultat, kr/inv 1 914 6 481
Eget kapital, kr/inv 25 259 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 6,2 31,7
Kommunalskatt 2023 34:60 32:23
Förskola, kr/inv 10 383 6 951
Grundskola, kr/inv 17 516 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 4 348 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 12 723 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 883 1 465

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 29 december, 2022