Kil

Allmänt 2020

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 12 115
Antal födda 116
Antal döda 135
Födelsenetto – 19
Inflyttning 666
Utflyttning 619
Flyttningsnetto + 47
Befolkningsförändring 2020 + 28
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,7 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,6 20,1
Andel utrikes födda, procent 8,0 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021, procent 7,0 8,8
Ohälsotal, dagar per invånare 25,3 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 27 858 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 1 037 1 047
Rot-avdrag miljoner kronor 13

Nyckeltal kommunen 2019

Resultat, kr/inv 1 523 2 618
Eget kapital, kr/inv 40 014 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 19,7 28,1
Kommunalskatt 2021 33:55 32:27
Förskola och fritids, kr/inv 7 186 6 794
Grundskola, kr/inv 12 314 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 799 4 014
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 12 476 10 858
Socialbidrag, kr/inv 1 398 1 329

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 3 juni, 2021