Fördjupning och källmaterial

I den här avdelningen har vi samlat aktuella skrifter och rapporter med anknytning tlll innehållet på webbplatsen.

Materialet är sorterat ämnesvis, och när du klickar på fliken fälls det ut några rader om innehållet innan du bestämmer om du vill ladda hem pdf-filen.

Tipsa gärna om andra publikationer som du tycker borde finnas här.

Bostadsmarknad

Hyresgästföreningen: Hyresgästernas lägesrapport hösten 2022

Ensamstående med normala löner har svårt att klara hyresvärdarnas inkomstkrav, byggandet minskar och hyresvärdarna fortsätter att göra stora vinster. Det är några av de ämnen som tas upp i Hyresgästföreningens nya rapportserie. Hyresgästernas lägesrapport höst 2022 (pdf, 34 sid)

Hyresgästföreningen: Renovera Sverige. En hållbar renoveringsvåg för klimat, rättvisa och jämlika villkor

Hur ska miljonprogrammet kunna renoveras utan att hyrorna höjs så mycket att folk tvingas flytta? Den frågan har Hyresgästföreningen utrett och kommer nu med en rad konkreta förslag. Renovera Sverige (pdf, 52 sid)

Hyresgästföreningen: De privata fastighetsföretagens ekonomi 2021

Hyresgästföreningen har analyserat ekonomin hos de största privata fastighetsägarna i landet, utifrån offentliga uppgifter i deras egna årsredovisningar. Vinsterna har ökat kraftigt. De privata fastighetsföretagens ekonomi 2021 (pdf, 12 sid)

Hyresgästföreningen: Hyresgästerna 2022

Hyresgästerna 2022 är en stor enkätundersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Där redovisas allmänhetens åsikter i boendefrågor, allt ifrån vad som är viktigt i boendet till deras uppfattning om vad som behöver göras i bostadspolitiken. Allt i korta texter och lättolkade diagram. Hyresgästerna 2022 (pdf, 56 sid)

Hyresgästföreningen: Vem måste flytta på sig?

Hyresgästföreningens utredare Ragnar Bengtsson har analyserat flyttmönster under 2000-talet och visar att benägenheten att byta bostad varit stabil – och med europeiska mått hög – över tid. Detta oavsett förändrade villkor på bostadsmarknaden. Men i egnahem är rörligheten låg. Vem måste flytta på sig? Rörligheten på bostadsmarknaden (pdf, 27 sidor)

Boverket: Prognosuppdatering bostadsbyggande

Kriget i Ukraina, höjda räntor och energipriser samt en stigande inflation hejdar bostadsbyggandet. Boverket justerar ned sin prognos kraftigt. Prognosuppdatering bostadsbyggande 2022-10-19 (pdf, 3 sidor).

Boverket: Boverkets indikatorer december 2022

Två gånger per år gör Boverkets experter en analys av hur befolkningsutveckling, ränteläge med mera påverkar byggande och bostadspriser. Här finns också prognoser för hur bostadsbyggandet utvecklas i olika delar av Sverige. Boverkets indikatorer december 2022 (pdf, 16 sidor).

Boverket: Behov av bostadsbyggande till 2030

I december 2021 bedömer Boverket att cirka 60 000 bostäder per år behöver byggas fram till och med år 2030. Men behovet varierar mycket över landet. Behov av bostadsbyggande – regionalt och nationellt till 2030 (pdf, 46 sid). Boverket rapport 2021:31

Bostad 2030: Hyresrätt till salu. När allmännytta blir privatnytta

Mer än 100 000 lägenheter i allmännyttan har sålts till privata fastighetsbolag de senaste två decennierna. Journalisten Janne Sundling har kartlagt hur det gick till och vilka de nya ägarna är. Hyresratt till salu (pdf, 56 sidor) 2021.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Sverige 2021

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende, Sverige 2021  (pdf, 43 sidor)

Sveriges förenade studentkårer: Bostadsrapport 2022

Kartläggning av bostadssituationen för studenter i Sveriges universitets- och högskolestäder. Tio städer får röd flagg vilket betyder att de inte kan erbjuda bostad inom ett halvår. SFS bostadsrapport 2022 (pdf, 46 sidor)

Hyresgästföreningen: Stör ej! Hotellifiering pågår

Hyresgästföreningen har kartlagt framväxten av en grå hyresmarknad i Storstockholm. Det rör sig om tusentals hyreslägenheter som i stället för att ingå i den vanliga bostadsmarknaden hyrs ut på ett sätt som mera liknar hotellverksamhet. Stör ej! Hotellifiering pågår – framväxten av en grå hyresmarknad. (pdf, 24 sidor)

Hyresgästföreningen: Corona och hyresgästernas ekonomi
Enkätfabriken har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat hyresgäster hur de påverkats ekonomiskt av pandemin. Fyra av tio har fått försämrad ekonomi, och lika många oroar sig för att de inte ska kunna betala hyran. Hyresgästers privatekonomi under corona 2020 (pdf, 24 sid)
Hyresgästföreningen: Hyresgästerna 2020. Livsvillkor och åsikter bland Sveriges hyresgäster

Undersökningsföretaget Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat 4 089 svenskar om deras boendesituation och hur de upplever att bostadsmarknaden fungerar. Åtta av tio tycker att bostadsbristen är ett stort problem. Även de som själva äger sin bostad är måna om att krisen får en lösning, till och med om det skulle sänka värdet på deras egen villa eller bostadsrätt. Hyresgästerna 2020 (pdf, 37 sid)

Malmö universitet: Segmentering i bostadsbeståndet 2013–2017

Bostadsforskaren Martin Grander har studerat inkomster, utbildningsnivå och förvärvsintensitet bland dem som bor i olika upplåtelseformer, och hur det har förändrats mellan 2012 och 2017. Han har också närstuderat vissa områden i Göteborg och Malmö. En slutsats är att de allmännyttiga bostäderna allt mer blir ett boende för personer med låga inkomster. Allmännyttan blir också allt mer trångbodd. Segmentering i bostadsbeståndet. Malmö universitet 2020 (pdf, 53 sidor).

Hyresgästföreningen: Hinder för bostadsbyggande

Höga byggkostnader är det enskilt största hindret för att bygga nya hyresrätter. Ett annat stort problem är att det saknas efterfrågan på bostäder med den hyresnivå som byggkostnaderna leder till. Det framgår av en enkätundersökning som Hyresgästföreningen gjort bland bygg- och bostadsföretag. Hyresgästföreningen april 2018. Hinder för bostadsbyggande (pdf, 20 sidor)

Hyresgästföreningen: Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

Rapporten beskriver vad korttidsuthyrning, till exempel via Airbnb, får för effekter i sex städer: tre svenska och tre i övriga Europa. Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar (pdf, 15 sidor). Hyresgästföreningen 2018.

Hyresgästföreningen: Hur bor man i Stockholm?

Är det sant att beståndet av hyreslägenheter i Stockholm är underutnyttjat? Nej, tvärtom. Problemet är i stället att det i vissa stadsdelar bor för många i hyreslägenheterna, konstaterar rapportförfattarna. I Hur bor man i Stockholm? (pdf, 101 sidor) beskrivs läget noggrant, i diagram och tabeller. Bo-Analys och vostra konsulter 2015.

Bostadspolitik

Hyresgästföreningen: Partiernas bostadspolitik – Valår 2022

Hyresgästföreningen har gått igenom samtliga riksdagspartiers bostadspolitik och redovisar deras ställningstaganden, fråga för fråga. Partiernas bostadspoltik valår 2022 (pdf, 75 sid)

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta: Fem skatteförslag för en flexibel och hållbar bostadsmarknad

Hyresmarknadens tre parter har enats kring fem förslag till skattereformer som ska underlätta både bostadsbyggande och renoveringar. Fem skatteförslag för en flexibel och hållbar bostadsmarknad (pdf, 16 sid)

Bostad 2030: Bara för de rika? En kontrafaktisk analys av marknadshyror i Stockholm

Hur skulle hushållen hantera sin boendesituation om marknadshyror infördes? Den frågan har forskaren Lars-Fredrik Andersson analyserat. Han kommer fram till att många av hyresgästhushållen kommer att tvingas flytta till mindre lägenheter långt ut från centrum medan en annan grupp, köpstarka hyresgäster, har råd med stor boendeyta i centrala lägen. Bostad 2030, Lars-Fredrik Andersson 2021. Bara för de rika? En kontrafaktisk analys av marknadshyror i Stockholm (pdf, 34 sid)

Hyresgästföreningen: Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?

Varför väljer så många kommuner att sälja delar av sitt bostadsbestånd – och är det verkligen nödvändigt? Hyresgästföreningens utredare Julia Synnelius analyserar kommunernas förutsättningar och vilka konsekvenser försäljningarna får. Rapporten mynnar ut i förslag om att staten bör ta större ansvar för bostadsbyggandets finansiering. Man föreslår också en ny byggbonus för kommuner som bygger bostäder utan att sälja andra delar av bostadsbeståndet. Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta? Kortversion (pdf, 15 sid). Komplett version  (pdf, 53 sid). Till rapporten hör också fallstudier för storstäderna Stockholm (pdf 17 sid), Göteborg (pdf 19 sid), Uppsala (pdf 17 sid) och  Örebro (pdf 17 sid). Hyresgästföreningen 2020.

Hyresgästföreningen: Finansiering för fler bostäder

Statliga lån som stöder byggandet av hyresrätter. Det är Hyresgästföreningens förslag till att råda bot på bostadsbristen och samtidigt se till att det som byggs får hyror som stora grupper har råd med. Förslaget bygger på en grundlig analys och kan utformas så att det inte krockar med EU:s statsstödsregler. Finansiering för fler bostäder – kortversion (pdf, 18 sid)  Finansiering för fler bostäder – komplett version (pdf, 77 sid)   Bilaga: Rättsutredning  (pdf, 28 sidor) Rättsutredningen gäller åtgärder som främjar bostadsbyggande i relation till EU:s statsstödsregler. Hyresgästföreningen 2020.

Hyresgästföreningen/Ramböll: Scenarioanalys: Marknadshyror för hyreslägenheter

Hur mycket skulle hyrorna höjas om dagens hyressättningssystem med bruksvärdesprincip och besittningsskydd ersattes med marknadshyror? Det har konsultföretaget Ramböll undersökt på uppdrag av Hyresgästföreningen. Man har räknat på vad förändringarna skulle innebära i olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Halmstad, Uddevalla Eskilstuna och Luleå och beskriver det i åtta rapporter. Hyresgästföreningen och Ramböll mars 2021.
Scenarioanalys: Marknadshyror Stockholm (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Göteborg (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Malmö (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Uppsala (pdf, 29 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Halmstad (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Uddevalla (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Eskilstuna (pdf, 28 sidor)
Scenarioanalys: Marknadshyror Luleå (pdf, 30 sidor)

Bostad först: En snabbguide till svensk bostadspolitik

Projektet Bostad först, som drivs av Stadsmissionen, har gett ut denna skrift, författad av Barbro Engman. Den går igenom vad som styr svensk bostadspolitik och vilka politiska verktyg som kan användas för att påverka bostadssituationen i din kommun. Januari 2019. En snabbguide till ramarna för svensk bostadspolitik – och hur du kan påverka den (pdf 32 sid).

Hyreskommissionen: Hyresrätten i framtiden

Hyreskommissionen är en oberoende grupp som tillsattes av Hyresgästföreningen för att lägga fram förslag för hur hyresrätten kan utvecklas. Förslagen handlar bland annat om att införa en låg moms på hyran och ett oberoende skiljedomsförfarande för att lösa tvister om hyreshöjningar. Augusti 2018. Hyresrätten i framtiden (pdf 60 sid).

Delegation Bostad 2030: Dags för en ny bostadspolitik

Delegation 2030 tillsattes av Hyresgästföreningen för att oberoende arbeta med förslag för en ny bostadspolitik. En rad forskare och branschföreträdare har deltagit i arbetet. Augusti 2018. Slutbetänkande Bostad 2030 (pdf 36 sid). [/expand
Hyresgästföreningen: Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär?

Det byggs och renoveras mer än på länge – men är det långsiktigt hållbart? Analys av boendekostnader, vinster och riskerna med kortsiktiga affärsmodeller. Hyresgästföreningen 2017. Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär? (pdf,15 sidor)

Hyresgästföreningen och Spacescape: Alla får plats i stadens goda lägen

Det finns plats för en miljon nya bostäder max 20 minuter från centrum. Det kommer stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle fram till. Han har inventerat den byggbara marken i tio svenska städer på uppdrag av Hyresgästföreningen. En förutsättning är att stadsplaneringen styrs hårdare för att ge plats åt människor och kollektivtrafik i stället för bilar. Alla får plats i stadens goda lägen (pdf, 52 sidor).

SABO/red Tapio Salonen: Nyttan med Allmännyttan

De allmännyttiga bostadsföretagen har stora möjligheter att bidra till samhällsnyttan, inte minst genom att bygga nya bostäder. Det visar en grupp forskare som på SABOs uppdrag kartlagt hur allmännyttans uppdrag kan tolkas och utföras i praktiken. Forskningsprojektet redovisas i sin helhet i boken Nyttan med allmännyttan (Liber förlag 2015). Här finns en sammanfattning av Nyttan med allmännyttan (pdf 40 sidor).

Bostadsbeskattningskommittén: Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1

Slutbetänkande från den statliga utredning som skulle lämna förslag på förbättrade skattemässiga villkor för hyresrätten. Innehåller en noggrann genomgång av skillnaderna i beskattning (sid 45–58), och slutsatsen är att villkoren är långt ifrån neutrala. Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1 (pdf, 239 sidor)

Hyresgästföreningen: Bostadsbeskattningskommittén – en sammanfattning och kommentar

Hyresgästföreningens dåvarande förhandlingschef Pär Svanberg, som också deltagit som expert i utredningen, sammanfattar de viktigaste slutsatserna i Bostadsbeskattningskommitténs betänkande. Bostadsbeskattningskommitten – en kommentar (pdf, 6 sidor)

Renoveringar

Bostad 2030: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

Flera hundratusen bostäder som byggdes under miljonprogrammet 1965–1975 väntar ännu på att renoveras. Hur det görs har stor betydelse för dem som bor där, men också för hållbarhet i ett vidare perspektiv. I den här rapporten beskrivs utgångsläget, goda exempel och hur förutsättningarna kan bli bättre. Kan Sverige renovera bostäder hållbart? (pdf, 54 sid) Bostad 2030_2022

Hyresgästföreningen: Konceptrenoveringens konsekvenser

Privata aktörer köper upp äldre hyreshus och renoverar en lägenhet i taget, vilket leder till kraftiga hyreshöjningar. Samtidigt kvarstår det grundläggande upprustningsbehovet. Dessa så kallade konceptrenoveringar är en farlig utveckling, enligt Hyresgästföreningen. Konceptrenoveringens konsekvenser (pdf, 28 sidor). Hyresgästföreningen 2019

Hyresgästutredningen: Stärkt ställning för hyresgäster

Statlig utredning föreslår att lagen skärps när det gäller hyresgästers möjligheter att påverka omfattningen av ombyggnad i sina bostäder. Utredningen är mastig, men det finns en sammanfattning i början som förklarar det viktigaste.  SOU 2017:33 (pdf, 520 sidor)

Hyresgästföreningen: Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

Fastighetsägaren får i princip alltid rätt när hyresnämnd eller hovrätt avgör tvister som gäller ombyggnad av hyreslägenheter. Det visar Karin Wetterberg i sitt examensarbete i juridik vid Uppsala universitet. Hyresgästföreningen, som beställt studien, sammanfattar rapporten (pdf, 7 sidor).

Hyresgästföreningen: Var tredje kan tvingas flytta

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Hyresgästföreningen, beskriver effekterna på hushållens ekonomi vid olika nivåer på hyreshöjningar. Hushållen som studerats bor i områden i Göteborg som snart ska renoveras. Vid en hyreshöjning på 50 procent, vilket inte är ovanligt, kan vart tredje hushåll tvingas flytta. Var tredje kan tvingas flytta (pdf, 78 sidor). Bo-Analys och vostra konsulter 2016.

Hyresgästföreningen: Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Hyresgäster måste få större inflytande över vad som görs i deras hem, så att de har möjlighet att välja nivå på upprustningen och bo kvar efter en renovering. Det anser Hyresgästföreningen, som föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen. bland annat hållbar ROT för hyresrätter och skattefria investerings- och underhållsfonder. Hyresgästföreningen 2015. Hållbar ombyggnad (pdf,16 sidor)

Boverket: Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

Var fjärde hyresgäst flyttar i samband med omfattande renoveringar. Det är i första hand personer med låga inkomster som flyttar, och de flyttar till områden med lägre medelinkomst och sämre skolresultat. Boverket rapport 2014:34 flyttmonster-omfattande-renoveringar (pdf, 90 sidor)

Hyresgästföreningen och Uppsala universitet: Men vart ska ni då ta vägen?

En rapport om ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv. Sara Westin, fil dr i kulturgeografi, har intervjuat hyresgäster i miljonprogrammet som ställts inför omfattande renoveringar. Men vart ska ni då ta vägen? (pdf, 78 sidor) Hyresgästföreningen och Uppsala universitet 2012.

Levnadsstandard

Boverket: Äldres boendeekonomi

Äldre som bor i hyresrätt har lägst inkomster och betalar mest för sitt boende. Hushåll i äganderätt har 57 procent lägre boendeutgifter än hushåll i hyresrätt, och en stor andel av pensionärerna i hyresrätt har mycket små marginaler. Äldres boendeekonomi (pdf, 76 sidor) Boverket rapport 2018:19

Boverket: Boende till rimlig kostnad. Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme.

I genomsnitt har inkomsterna ökat mycket mer än boendeutgifterna mellan 2006 och 2013. Men det gäller inte alla. 770 000 hushåll, eller cirka 1,5 miljoner människor, i Sverige har inte tillräckligt kvar till annan baskonsumtion när boendekostnaden är betald. Det visar en studie som Boverket gjort. Boende till rimlig kostnad (pdf, 36 sidor) Boverket rapport 2016:11

Internationellt

Hyresgästföreningen: Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Finland

I Finland tar staten ett stort ansvar för bostadsbyggandet, genom stöd och styrning. Hyresgästföreningens utredare Ragnar Bengtsson och Stefan Runfeldt beskriver i den här rapporten hur Finlands bostadspolitik skiljer sig från den svenska. Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Finland  (pdf, 28 sid) Hyresgästföreningen 2021

Hyresgästföreningen: Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Norge

I Norge fokuserar bostadspolitiken nästan enbart på att så många som möjligt ska äga sitt boende, och de hyresrätter som finns är dyra. Hyresgästföreningens utredare Ragnar Bengtsson och Stefan Runfeldt beskriver i den här rapporten hur Norges bostadspolitik skiljer sig från den svenska. Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Norge (pdf, 30 sid) Hyresgästföreningen 2021

Arena Idé: Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik

I Wien bor 80 procent av hushållen i hyresrätt. Samtidigt är det en stad som år efter år rankas i topp när det gäller livskvalitet. En stor del av hyreslägenheterna klassas som social housing, men inkomstgränsen som berättigar till att bo där ligger så högt att de flesta invånare kvalar in. Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik (pdf, 48 sid) Arena Idé 2019

Boverket: Den sociala bostadssektorn i Europa

Sociala bostäder, eller så kallad social housing, framförs ibland som en del av lösningen för bostadskrisen i Sverige. Boverket har studerat och jämfört de olika modeller för sociala bostäder som finns i sex europeiska länder. Systemen är väldigt olika, både när det gäller finansiering och vilka grupper de riktar sig till. Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder (pdf, 144 sidor). Boverket rapport 2016:16

Regionalt material

Hyresgästföreningen: Medlemsundersökning Region Västra Sverige 2021

Mer än 10 000 hyresgäster i Göteborgsregionen har svarat på frågor om sitt boende och hur de tycker att hyresvärden sköter förvaltningen. Boende i allmännyttan är mer nöjda än de som bor hos privata värdar. Medlemsundersökning Region Västra Sverige 2021 (pdf, 71 sidor). Hyresgästföreningen 2021.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2021

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende, Göteborg 2021 (pdf, 34 sidor). Hyresgästföreningen 2021.

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige: Bostadsföretagens ekonomi 2021

Det är lönsamt att äga bostadsfastigheter. Det visar den finansiella analys av fastighetsbolag i region Västra Sverige som Hyresgästföreningen gjort. Bostadsföretagens ekonomi 2021 – förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter (pdf, 35 sidor). Hyresgästföreningen region Västra Sverige 2021.

Länsstyrelsen Dalarnas län: Bostadsmarknadsanalys 2022 Dalarnas län

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Dalarna 2022 (pdf, 69 sid)

Länsstyrelsen Hallands län: Bostadsmarknadsanalys Halland 2022

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Halland 2022 (pdf, 72 sid)

Länsstyrelsen Södermanlands län: Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 2022

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Södermanland 2022  (pdf, 62 sid)

Länsstyrelsen Värmland: Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2022

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Värmland 2022 (pdf, 99 sid)

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsanalys 2022 Västra Götalands län

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Västra Götaland 2022 (pdf, 74 sid)

Länsstyrelsen Örebro län: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2022

Länsstyrelsens årliga analys av läget på bostadsmarknaden. BMA Örebro län 2022 (pdf, 79 sid)

Senast uppdaterad: 6 januari, 2023