Göteborg

Allmänt 2021

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 587 549
Antal födda 7 681
Antal döda 4 189
Födelsenetto + 3 492
Inflyttning 37 115
Utflyttning 36 436
Flyttningsnetto + 679
Befolkningsändring 2021 + 4 493
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,7 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 15,7 20,3
Andel utrikes födda, procent 28,3 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, proc 7,9 7,3
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 21,7 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 28 275 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 057 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 616
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 793 6 489
Medelpris villa 2020, tkr 6 230
3 267

Nyckeltal kommunen 2020

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 5 701 4 699
Eget kapital, kr/inv 61 519 66 334
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 22,2 29,7
Kommunalskatt 2022 32:60 32:24
Förskola, kr/inv 8 270 7 907
Grundskola, kr/inv 12 423 13 242
Gymnasieskola, kr/inv 3 550 4 359
Äldreomsorg, kr/inv 11 101 13 033
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 2 180 1 486

Nyckeltal Bostads AB Poseidon 2019

Median-värde
Antal lägenheter 27 205
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 175 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 484 521
Underhållskostnader, kr/kvm 174 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 185 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 7 192 6 854
Skulder, kr/kvm 4 225 4 534
Eget kapital, kr/kvm 2 709 1 889
Soliditet, procent 38 31

Nyckeltal Gbg Stads Bostads AB 2019

Median-värde
Antal lägenheter 23 556
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 162 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 521 521
Underhållskostnader, kr/kvm 149 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 218 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 5 667 6 854
Skulder, kr/kvm 4 314 4 534
Eget kapital, kr/kvm 1 704 1 889
Soliditet, procent 27 31

Nyckeltal Familjebostäder i Gbg 2019

Median-värde
Antal lägenheter 19 075
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 133 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 478 521
Underhållskostnader, kr/kvm 237 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 141 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 6 052 6 854
Skulder, kr/kvm 4 577 4 534
Eget kapital, kr/kvm 1 465 1 889
Soliditet, procent 24 31

Nyckeltal Gårdstensbostäder 2019

Median-värde
Antal lägenheter 2 757
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 964 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 489 521
Underhållskostnader, kr/kvm 128 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 142 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 3 077 6 854
Skulder, kr/kvm 1 755 4 534
Eget kapital, kr/kvm 1 479 1 889
Soliditet, procent 46 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 8 maj, 2022