Göteborg

Allmänt 2018

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 571 868
Antal födda 7 554
Antal döda 4 262
Födelsenetto 3 292
Inflyttning 36 492
Utflyttning 32 007
Flyttningsnetto 4 485
Befolkningsändring 2018 7 829
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,8 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 15,4 19,9
Andel utrikes födda, procent 26,9 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019, proc 7 6,9
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 24,9 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 26 300 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 807 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 461
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 294 5 953
Medelpris villa 2017, tkr 5 890 2 967

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 4 741 3 939
Eget kapital, kr/inv 54 809
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 21,0 27,2
Kommunalskatt 2018 32:60 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 8 989
9 417
Grundskola, kr/inv 10 666
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 3 281
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 18 541
19 460
Socialbidrag, kr/inv 2 426
1 351

Nyckeltal Bostads AB Poseidon 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 26 856
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 088 1 077
Driftskostnader, kr/kvm 436 439
Underhållskostnader, kr/kvm 216 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 75 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 137 678
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 6 575
5 914
Skulder, kr/kvm 3 846
3 769
Eget kapital, kr/kvm 2 409
1 581
Soliditet, procent 37 33

Nyckeltal Gbg stads Bostads AB 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 23 327
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 086
1 077
Driftskostnader, kr/kvm 437 439
Underhållskostnader, kr/kvm 207 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 137 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 210 409
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 5 004
5 914
Skulder, kr/kvm 3 769
3 769
Eget kapital, kr/kvm 1 106
1 581
Soliditet, procent 22 33

Nyckeltal Familjebostäder i Gbg 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 18 402
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 035
1 077
Driftskostnader, kr/kvm 431 439
Underhållskostnader, kr/kvm 273 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 60 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 73 174
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 4 495
5 914
Skulder, kr/kvm 3 098
3 769
Eget kapital, kr/kvm 1 349
1 581
Soliditet, procent 30 33

Nyckeltal Gårdstensbostäder 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 2 734
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 887 1 077
Driftskostnader, kr/kvm 441 439
Underhållskostnader, kr/kvm 161 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 94 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 20 586
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 2 327 5 914
Skulder, kr/kvm 1 551 3 769
Eget kapital, kr/kvm 1 252 1 581
Soliditet, procent 46 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 2 maj, 2019