Oxelösund

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 983
Antal födda 128
Antal döda 152
Födelsenetto – 24
Inflyttning 762
Utflyttning 827
Flyttningsnetto – 65
Befolkningsförändring 2019 – 79
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,9 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 27,9 20,0
Andel utrikes födda, procent 22,6 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 11,6 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 28,7 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 27 283 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 779 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 9,3

Nyckeltal kommunen 2018

Resultat, kr/inv 3 459 2 807
Eget kapital, kr/inv 52 783 59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 24,0 27,5
Kommunalskatt 2020 33:05 32:28
Förskola och fritids, kr/inv 8 075 8 317
Grundskola, kr/inv 9 070 10 792
Gymnasieskola, kr/inv 3 132 3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 20 128 17 279
Socialbidrag, kr/inv 676 1 311

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2020